0
منو دسترسی
خانه
مشاهده منوی غذا
با مدیریت خانم طریقت منفرد

پرفروش ترین ها
برگ گلدار
برگ گلدار
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو جوجه
چلو جوجه
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب برگ گلدار
چلوکباب برگ گلدار
83,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه زعفرانی
چلوکباب لقمه زعفرانی
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه مخصوص
چلوکباب لقمه مخصوص
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیخ گوجه
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیشلیک
شیشلیک
113,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب بختیاری
کباب بختیاری
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه
کباب لقمه
28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه سبزیجات تند
کباب لقمه سبزیجات تند
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
 کاری با گوشت
کاری با گوشت
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلو اسفناج
آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با گوشت
بامیه با گوشت
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با مرغ
بامیه با مرغ
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش آلو اسفناج
چلو خورش آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه با گوشت
چلو خورش بامیه با گوشت
67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه مرغ
چلو خورش بامیه مرغ
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره با گوشت
چلو خورش غوره با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره بادنجان
چلو خورش غوره بادنجان
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان
چلو خورش فسنجان
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان با گوشت
چلو خورش فسنجان با گوشت
78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه سبزی
چلو خورش قورمه سبزی
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه
چلو خورش قیمه
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه بادنجان
چلو خورش قیمه بادنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری
چلو خورش کاری
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با گوشت
چلو خورش کاری با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با مرغ
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با گوشت
چلو خورش کدو با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با مرغ
چلو خورش کدو با مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کرفس
چلو خورش کرفس
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره با گوشت
غوره با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره بادنجان
غوره بادنجان
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان
فسنجان
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان با گوشت
فسنجان با گوشت
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه سبزی
قورمه سبزی
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه
قیمه
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه بادنجان
قیمه بادنجان
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو
قیمه لاپلو
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاری بامرغ
کاری بامرغ
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با گوشت
کدو با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با مرغ
کدو با مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کرفس
کرفس
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش جو
آش جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش رشته
آش رشته
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلیم بادنجان
حلیم بادنجان
17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک زبان
خوراک زبان
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ژیگو
خوراک ژیگو
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گردن
خوراک گردن
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گوشت
خوراک گوشت
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی سفید
خوراک ماهی سفید
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی قزل
خوراک ماهی قزل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
142,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک مرغ
خوراک مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک میگو
خوراک میگو
82,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دلمه
دلمه
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزیجات پخته
سبزیجات پخته
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ جو
سوپ جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ ورمیشل
سوپ ورمیشل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ کاری
سوپ کاری
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی گریل
سیب زمینی گریل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شامی پوک
شامی پوک
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شنیسل مرغ
شنیسل مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی سالمون نروژی
ماهی سالمون نروژی
119,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی گریل
ماهی گریل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکارانی
ماکارانی
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوفته
کوفته
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوکو سبزی
کوکو سبزی
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
ته چین اضافه
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو گوشت
چلو گوشت
96,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
چلو ماهی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
146,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
چلو مرغ
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو ماهی گریل
سبزی پلو ماهی گریل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با ماهیچه
163,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
1398/03/28 در ساعت 15:44:06

اطلاعیه مهم و فوری

رستوران هانی هیچگونه فعالیتی در نمایشگاه بین المللی تهران ندارد

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم و فوری

سفارش مجالس

گالری

0%

سبد خرید