0
منو دسترسی
خانه
مشاهده منوی غذا
با مدیریت خانم طریقت منفرد

پرفروش ترین ها
برگ گلدار
برگ گلدار
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو جوجه
چلو جوجه
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب برگ گلدار
چلوکباب برگ گلدار
83,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه زعفرانی
چلوکباب لقمه زعفرانی
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه مخصوص
چلوکباب لقمه مخصوص
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیخ گوجه
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیشلیک
شیشلیک
113,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب بختیاری
کباب بختیاری
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه
کباب لقمه
28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه سبزیجات تند
کباب لقمه سبزیجات تند
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
 کاری با گوشت
کاری با گوشت
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلو اسفناج
آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با گوشت
بامیه با گوشت
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با مرغ
بامیه با مرغ
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش آلو اسفناج
چلو خورش آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه با گوشت
چلو خورش بامیه با گوشت
67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه مرغ
چلو خورش بامیه مرغ
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره با گوشت
چلو خورش غوره با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره بادنجان
چلو خورش غوره بادنجان
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان
چلو خورش فسنجان
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان با گوشت
چلو خورش فسنجان با گوشت
78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه سبزی
چلو خورش قورمه سبزی
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه
چلو خورش قیمه
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه بادنجان
چلو خورش قیمه بادنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری
چلو خورش کاری
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با گوشت
چلو خورش کاری با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با مرغ
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با گوشت
چلو خورش کدو با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با مرغ
چلو خورش کدو با مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کرفس
چلو خورش کرفس
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره با گوشت
غوره با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره بادنجان
غوره بادنجان
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان
فسنجان
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان با گوشت
فسنجان با گوشت
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه سبزی
قورمه سبزی
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه
قیمه
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه بادنجان
قیمه بادنجان
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو
قیمه لاپلو
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاری بامرغ
کاری بامرغ
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با گوشت
کدو با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با مرغ
کدو با مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کرفس
کرفس
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش جو
آش جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش رشته
آش رشته
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلیم بادنجان
حلیم بادنجان
17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک زبان
خوراک زبان
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ژیگو
خوراک ژیگو
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گردن
خوراک گردن
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گوشت
خوراک گوشت
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی سفید
خوراک ماهی سفید
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی قزل
خوراک ماهی قزل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
142,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک مرغ
خوراک مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک میگو
خوراک میگو
82,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دلمه
دلمه
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزیجات پخته
سبزیجات پخته
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ جو
سوپ جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ ورمیشل
سوپ ورمیشل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ کاری
سوپ کاری
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی گریل
سیب زمینی گریل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شامی پوک
شامی پوک
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شنیسل مرغ
شنیسل مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی سالمون نروژی
ماهی سالمون نروژی
119,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی گریل
ماهی گریل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکارانی
ماکارانی
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوفته
کوفته
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوکو سبزی
کوکو سبزی
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
ته چین اضافه
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو گوشت
چلو گوشت
96,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
چلو ماهی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
146,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
چلو مرغ
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو ماهی گریل
سبزی پلو ماهی گریل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با ماهیچه
163,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
1397/03/05 در ساعت 11:11:32

درباره موسس:

خانم فاطمه طریقت‌ منفرد مؤسس رستوران «هانی» در تهران از ۲۷ سال پیش کار خود را آغاز کرد، اگرچه در آغاز کار با مخالفت جدی پدر خود رو به‌ رو بود، اما پشتکار این زن با اراده باعث شد این رستوران در رده رستوران‌ های معروف تهران قرار گیرد.

ادامه مطلب
درباره موسس:

سفارش مجالس

گالری

0%

سبد خرید