0
منو دسترسی
خانه
مشاهده منوی غذا
با مدیریت خانم طریقت منفرد

پرفروش ترین ها
برگ گلدار
برگ گلدار
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو جوجه
چلو جوجه
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلوکباب برگ گلدار
چلوکباب برگ گلدار
83,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلوکباب لقمه زعفرانی
چلوکباب لقمه زعفرانی
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلوکباب لقمه مخصوص
چلوکباب لقمه مخصوص
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سیخ گوجه
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شیشلیک
شیشلیک
113,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کباب بختیاری
کباب بختیاری
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه
کباب لقمه
28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
کباب لقمه سبزیجات تند
کباب لقمه سبزیجات تند
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
 کاری با گوشت
کاری با گوشت
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلو اسفناج
آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با گوشت
بامیه با گوشت
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با مرغ
بامیه با مرغ
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش آلو اسفناج
چلو خورش آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه با گوشت
چلو خورش بامیه با گوشت
67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه مرغ
چلو خورش بامیه مرغ
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره با گوشت
چلو خورش غوره با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره بادنجان
چلو خورش غوره بادنجان
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان
چلو خورش فسنجان
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان با گوشت
چلو خورش فسنجان با گوشت
78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه سبزی
چلو خورش قورمه سبزی
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه
چلو خورش قیمه
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه بادنجان
چلو خورش قیمه بادنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری
چلو خورش کاری
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با گوشت
چلو خورش کاری با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با مرغ
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کدو با گوشت
چلو خورش کدو با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کدو با مرغ
چلو خورش کدو با مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کرفس
چلو خورش کرفس
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
غوره با گوشت
غوره با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
غوره بادنجان
غوره بادنجان
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فسنجان
فسنجان
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
فسنجان با گوشت
فسنجان با گوشت
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قورمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قورمه سبزی
قورمه سبزی
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قیمه
قیمه
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قیمه با مرغ
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قیمه بادنجان
قیمه بادنجان
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قیمه لاپلو
قیمه لاپلو
50,000 تومان
افزودن به سبد خرید
قیمه لاپلو با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کاری بامرغ
کاری بامرغ
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کدو با گوشت
کدو با گوشت
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کدو با مرغ
کدو با مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کرفس
کرفس
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آش جو
آش جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آش رشته
آش رشته
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
حلیم بادنجان
حلیم بادنجان
17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک زبان
خوراک زبان
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک ژیگو
خوراک ژیگو
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک گردن
خوراک گردن
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک گوشت
خوراک گوشت
92,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک ماهی سفید
خوراک ماهی سفید
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک ماهی قزل
خوراک ماهی قزل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
142,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک مرغ
خوراک مرغ
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
خوراک میگو
خوراک میگو
82,000 تومان
افزودن به سبد خرید
دلمه
دلمه
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزیجات پخته
سبزیجات پخته
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ جو
سوپ جو
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ ورمیشل
سوپ ورمیشل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سوپ کاری
سوپ کاری
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سیب زمینی گریل
سیب زمینی گریل
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شامی پوک
شامی پوک
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
شنیسل مرغ
شنیسل مرغ
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی سالمون نروژی
ماهی سالمون نروژی
119,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ماهی گریل
ماهی گریل
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ماکارانی
ماکارانی
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کوفته
کوفته
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
کوکو سبزی
کوکو سبزی
10,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین اضافه
ته چین اضافه
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو گوشت
چلو گوشت
96,500 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی
چلو ماهی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
146,500 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو مرغ
چلو مرغ
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو باگوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو باماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو ماهی گریل
سبزی پلو ماهی گریل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
شیرین پلو با ماهیچه
163,000 تومان
افزودن به سبد خرید
شیرین پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
1397/03/05 در ساعت 11:11:32

درباره موسس:

خانم فاطمه طریقت‌ منفرد مؤسس رستوران «هانی» در تهران از ۲۷ سال پیش کار خود را آغاز کرد، اگرچه در آغاز کار با مخالفت جدی پدر خود رو به‌ رو بود، اما پشتکار این زن با اراده باعث شد این رستوران در رده رستوران‌ های معروف تهران قرار گیرد.

ادامه مطلب
درباره موسس:

سفارش مجالس

گالری

0%

سبد خرید